Jan 23, 2017

BREAKING: Forsvaret skjulte afgørende oplysninger i historisk dødsulykke (Blogger: Er det i orden, at Forsvaret(Forsvarskommandoen), FE, Hærens Operative Kommando(styrkecheferne ude i verden), Hærens Materielkommando skjuler, lyver, fortier eller mørklægger sandheder? Centrale detaljer om en defekt granat blev hemmeligholdt af forsvaret, da to unge danske soldater døde i Oksbøl i 2010. ".. Er det rime­ligt, at sol­da­terne til dels får skyl­den, når de får en defekt gra­nat?.." Det spørgs­mål stiller Radio24Syv sig, der menes at være en af de alvor­lig­ste ulyk­ker på dansk jord i nyere tid!!! En tidslomme af hemmeligheder siden Thulebasen: 2002 - Forsvaret kunne bryste sig med, at give aktindsigt til alle. Som første offentlige virksomhed lægger Forsvarskommandoen nu alle breve om aktindsigt på sin hjemmeside. Paradoksalt nok kan det føre til mere lukkethed.. Man kunne tænke sig til, der er registeret mange afslag på aktindsigt, når familier til soldater og journalister, forsøger at grave i sager om Forsvaret. Sager som i mange tilfælde er hemmeligholdt, begrundet hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser.. Selvom Forsvaret selv har afsløret tophemmelige oplysninger ved en fejl af flyvevåbnets mission i Libyen og Frank Grevil-sagen, så er Forsvarets mund, lukket med syv segl!.. 1994 - Der er udbrudt en krig på ord om, hvad der skete på den berømte danske »Operation Bøllebank« i 1994 under Balkan-krigene. De daværende øverstbefalende anklages for dårlig ledelse. Soldaterne har simpelthen ikke forstået operationen, svarer cheferne tilbage.. 2004 - En lækket video viser danske soldater under operation Green Desert i Irak i 2004 se til, mens irakiske civile bliver slået og sparket af de irakiske sikkerhedsstyrker, uden at de danske soldater griber ind.. 2007 - Et antal civile afghanere formodes ramt under kamp mellem Talebanoprørere og danske soldater i november.. 2015 - Personligt, har jeg kendskab til hvad der gik galt i Mali, hvor regeringen sendte Danske jægersoldater på farlig mission.. Siden 1990'erne har over 28.000 danske soldater blevet sendt i krig, nogle soldater, flere gange, og i alt har Danmark sendt soldater ud over 42.000 gange.. Udover Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Irak, Afghanistan. Andre områder, hvor Danmark har bidraget eller stadig bidrager militært til er; Vestsahara, Albanien, Eritrea, Makedonien, Sudan, Libanon, Somalia, Afrikas Horn, Mali og nu Syrien.. Er der nogen som har spurgt sig selv om, hvorfor Danmark, som krigsførende nation, går i åben krig i lande, som aldrig har truet vores nationale sikkerhed? Vores internationalt samarbejde og operationer (Militær-industrielle-kompleks) boomer!!! Det er en kæmpe pengemaskine og folk ved godt, at det er en delvis tvungen opgave, hvis vi skal bevare et indflydelsesrig samarbejde i magtcenteret med USA. Et andet aspekt, som regeringen har fundet ud af for længst - fordi vi kan, fordi det er nemt, og fordi vi har vænnet sig til det... Krig er for at blive i Danmark, så længe vi har den politiske konstruktion sammen med NATO, EU og USA.. Tænk på hvor mange gange vore ' krigsherrer' har medvirket til slip-ups, cover-up, black-ops, concealments og fordækt dagsorden, for at benytte militæret som et magtredskab og undgå skandaler.. Har hjemmesiden politikerlede ret i når de siger: ".. Forsvaret - Det militære system, er det dummeste sted, man kan opholde sig. Det ved enhver, der har prøvet det på egen krop. Det hierakisk tunge system tiltrækker mennesker fra den lavere ende af intelligensskalaen. Her kan man nemlig komme højt på strå uden kvalifikationer. Folk bliver forfremmet på grundlag af kammerateri og anciennitet i stedet for kompetancer. Herved opstår et bizart uniformeret univers af dumme mennesker, som har statsgaranteret ret til at kvaje sig på skatteydernes regning. Ulogiske og noget nær vanvittige beslutninger føres ud i livet med den største selvfølgelighed. Ingen sætter spørgsmålstegn. Cheferne har altid ret. Hvis man påstår det modsatte, så bliver man aldrig forfremmet. På denne måde smider man hvert år milliarder af kroner ud af vinduet. Og det er man nødt til at skjule for skatteyderne og forsvarsministeren. Derfor er al ting hemmeligt..".".. Unge soldater melder sig gerne til hårde missioner, hvor der er høj risiko for at blive dræbt, viser rapport. Lysten til eventyr, en oplevelse for livet, udfordringer og nye kammerater. Det er de altoverskyggende drivkræfter, når danske soldater drager i krig og melder sig til både fredsbevarende missioner og hårde militære kampmissioner i udlandet. Det skriver Jyllands-Posten mandag. Konklusionen fremgår af en ny stor undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI..")


 

Centrale detaljer om en defekt granat blev hemmeligholdt af forsvaret, da to unge danske soldater døde i Oksbøl. 


Skrevet d. 23. januar 2017 af Katrine Jo Andersen og Thomas Foght

To unge dan­ske sol­da­ter, der i 2010 skulle udsen­des til krigsind­sats i Afg­ha­ni­stan, omkom på tragisk vis den 11. juni under en øvelse i Oks­bøl, da en gra­nat plud­se­lig eks­plo­de­rede og dræbte de to:
21-årige Simon Kofoed Chri­sten­sen og 22-årige Jonas Ras­mus­sen.

Det var en af de alvor­lig­ste ulyk­ker på dansk jord i nyere tid, og for­sva­ret for­kla­rede efter en kun fire uger lang under­sø­gelse, at ulyk­ken skyld­tes en tek­nisk fejl i gra­na­ten og, at sol­da­terne ikke havde kon­trol­le­ret gra­na­ten godt nok.

Sol­da­terne var med­skyl­dige i deres egen død, oply­ste for­sva­ret i en pres­se­med­del­else den 8. juli 2010 til offent­lig­he­den, og det blev efter­føl­gende gen­gi­vet i en række lands­dæk­kende og lokale medier som det cen­trale ved ulyk­ken.

Men mere end seks år senere teg­ner der sig nu et mar­kant ander­le­des bil­lede af ulyk­ken, efter at Radio24syv har fået aktind­sigt i hund­re­de­vis af doku­men­ter om ulyk­ken og gra­na­ten.

Den mortér­gra­nat, der kostede de to sol­da­ter livet, var én af flere tusinde, der året før havde gen­nem­gået en renove­ring.

Gra­na­tens stød­rør – spid­sen på gra­na­ten, der udlø­ser spræng­lad­nin­gen, – var fejl­be­hæf­tet, og netop renove­rin­gen gav en for­ø­get risiko for, at gra­na­ten ved en fejl ville armere sig selv og der­med kunne eks­plo­dere ved affy­rin­gen, kon­klu­de­rede for­sva­ret den­gang i en intern under­sø­gelse.

Men den infor­ma­tion blev skjult af for­sva­ret, der i ste­det – hvis pres­sen borede i spørgs­må­let – skulle påstå, at stød­rø­ret var “aner­kendt, vel­fun­ge­rende, påli­de­ligt og sik­kert.”
Det frem­går af den plan for udta­lel­ser til pres­sen, som for­sva­ret havde lagt.

For­æl­drene til de to dræbte sol­da­ter kri­ti­se­rer nu for­sva­ret for, at for­sva­ret del­vist gav sol­da­terne skyl­den for deres egen død, når man vid­ste, at der var en for­ø­get risiko ved at anvende de renove­rede gra­na­ter:

”Jeg synes, det havde klædt for­sva­ret at frem­føre den kends­ger­ning, at der kunne være en risiko, når gra­na­terne har været renove­ret – og fra­tage dren­gene det ansvar. Jeg synes, for­sva­ret for­sø­ger at fralægge sig noget af ansva­ret selv,” siger Jea­nette Ras­mus­sen, mor til den dræbte Jonas Ras­mus­sen.

En per­son, der for­sat er ansat i for­sva­ret og som ønsker at være ano­nym, er enig:

”Vi behø­vede ikke at give dren­gene skyl­den. For vi kunne ikke sige med sik­ker­hed, at de havde skyld i ulyk­ken. Vi burde have sagt, at våben­sy­ste­met var dår­ligt, at vi udskif­tede det, fordi det selv­føl­ge­lig ikke skulle ske igen,” siger den pågæl­dende til Radio24syv.

Hel­ler ikke sol­da­terne, der affy­rede gra­na­terne, vid­ste, at gra­na­terne året før var ble­vet renove­ret, at denne renove­ring var sket, fordi der var fejl på gra­na­terne og at renove­rin­gerne have gjort gra­na­terne far­li­gere, siger Phi­lip Dre­jer Mik­kel­sen, der var sol­dat sam­men med de dræbte sol­da­ter og vidne til ulyk­ken den 11.juni 2010.

”Jeg vid­ste ikke, at gra­na­terne havde været renove­ret, at de havde været igen­nem syste­met igen. Det har jeg aldrig fået at vide. Det vir­ker jo som om, at for­sva­ret er lidt ligeg­lade med os, at vi bare har haft en funk­tion. Det er jo gro­tesk et eller andet sted, at man lader os skyde med gra­na­terne, i ste­det for at købe nogle nye. Det gør det jo bare endnu mere sygt,” siger Phi­lip Dre­jer Mik­kel­sen

”Det vir­ker jo som om, for­sva­ret prø­ver at dække over sand­he­den. Man ved, at hvis det kom­mer ud, så er det ikke godt for for­sva­ret,” siger Phi­lip Dre­jer Mik­kel­sen til Radio24syv.

I den interne under­sø­gel­ses­rap­port, som blev udar­bej­det efter ulyk­ken, skri­ver Hærens Kamp- og Ild­støt­te­cen­ter den 24. juni 2010, at det er ”meget usand­syn­ligt (i rea­li­te­ten ikke muligt),” at fejlen kan opstå under frem­stil­lin­gen af nye gra­na­ter. 

*********************************************************************************

Denmark goes to war


Since 1990s, over 28,000 Danish soldiers have been sent to war, some several times, and in all, Denmark has sent soldiers off over 42,000 times. For new operations, a majority in parliament to vote for the resolution. It has happened many times since 1990. (The map here shows when and wherever the Government of Denmark has decided sent soldiers to war)

In addition to providing military assistance to the marked areas on the map, parliament decided March 18, 2011 to send four F-16 fighter aircraft to a military base in Sicily to enforce fly zone over Libya. The Danish F-16 aircraft went the first time on the wings Sunday, March 20 and after 5 months flown 488 missions where they have thrown 796 bombs on Libya. Denmark participates in the NATO-led mission to protect civilians in the country.

Besides Croatia, Bosnia-Herzegovina, Iraq, Afghanistan, other areas where Denmark has contributed or still contribute militarily in Western Sahara, Albania, Eritrea, Macedonia, Sudan, Lebanon, Somalia, Horn of Africa, Mali and now Syria. Read more danish site: http://viden.jp.dk

Kilder: